wczytywanie strony

Praktyki

PRAKTYKI

Uczniowie naszej szkoły to pracownicy młodociani, którzy podpisują umowę w celu nauki zawodu z wybranym pracodawcą. Umowa w wybranym zawodzie zawierana jest na 36 miesięcy (cały okres trwania nauki w szkole).

WYMIAR CZASU PRACY

Uczniowie zatrudnieni na umowę o pracę jako pracownicy młodociani, do czasu ukończenia 16 roku życia pracują 6 godzin dziennie. Po ukończeniu 16 lat – 8 godzin dziennie.

WYNAGRODZENIE

Uzależnione jest ono od czasu trwania praktyki. Uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości: pierwszy rok – około 520 zł (tj. 8% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), drugi rok – około 585 zł (9%), trzeci rok – około 650 zł (10%).

NIEOBECNOŚCI

Z praktyki zwalnia ucznia tylko L4. O każdej nieobecności należy powiadomić pracodawcę przed rozpoczęciem praktyki. Trzy nieobecności nieusprawiedliwione na praktykach uprawniają pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).

URLOP PŁATNY I BEZPŁATNY

W pierwszym roku nauki uczniowi przysługuje urlop płatny w wymiarze 12 dni po przepracowaniu pierwszych 6 miesięcy (najczęściej udzielany zaliczkowo na czas trwania ferii zimowych) i dodatkowo 26 dni po przepracowaniu roku (najczęściej udzielany w okresie wakacji). Istnieje możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego w drugim miesiącu wakacji. W drugim i trzecim roku nauki urlop płatny w wymiarze 26 dni przysługuje w jednym miesiącu wakacji. W kolejnym miesiącu wakacji uczeń może wziąć urlop bezpłatny. W roku, w którym uczeń ukończy 18 lat urlop płatny wynosi 20 dni. Suma urlopu płatnego i bezpłatnego nie może być dłuższa niż 2 miesiące.

KOLEJNA UMOWA O NAUKĘ ZAWODU

W wyniku rozwiązania umowy z pracodawcą (czy to z winy pracownika, czy na prośbę pracownika) uczeń ma 30 dni na przedstawienie w szkole umowy o kontynuację nauki zawodu z nowym pracodawcą.

Mapa strony