wczytywanie strony

RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Branżowej Szkole I stopnia PROGRES W Nowym Sączu

  1. Branżowa Szkoła I stopnia PROGRES W Nowym Sączu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Branżowej I stopnia PROGRES W Nowym Sączu
  3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym. 
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
  6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Szkoły. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: krzysno@gmail.com lub listownie pocztą tradycyjną na adres szkoły.

Mapa strony